Bilens många utmaningar

Framväxten av lagar och regler

Till en början fanns det inga trafikregler eller lagar eftersom det inte fanns någon trafik eller så många bilar. Ofta har historiskt sett krävts att förseelser och skador måste ha inträffat innan förändring sker, inte alltid är man medveten om konsekvenserna med ny teknologi och nya beteendemönster för konsument och trafik. Så småningom när bilarna blev fler och fler blev det uppenbart att regler behövdes när bilarna och förarna också blev snabbare och därmed mer farliga, inte bara för sig själva, men också för varandra och fotgängare. Det krävdes med trafikens framväxt en ny ordning.

  • Höger- och vänstertrafiken. Den tidiga trafiken kördes ofta på vänster sida av trafiken i Europa. Men detta förändrades under 1900-talet under decennierna som gick mer och mer och idag har de flesta länderna i Europa bytt till högertrafik, utom Storbritannien som har kvar sin vänstertrafik. Sverige bytte till högertrafik 1967, vilket skapade kaos över en natt.
  • Körkort. Nya krav på att utbilda sig som förare för att köra bil uppstod och implementerades i lagen, en obehörig förare straffas enligt lag. För att ta körkortet och lära sig trafik ställs krav på en genomförd utbildning med godkänt resultat, annars är inte personen lämplig eller tillåten att köra på gatorna. Idag finns det körkort för många typer av fordon, där det för personbil är vanligast. För att köra buss eller lastbil krävs det ytterligare utbildningar för att tillåtas köra dessa fordonstyper.
  • Trafikverket är en svensk förvaltningsmyndighet, du kan läsa om deras verksamhet på deras hemsida, myndigheten har hand om vår infrastruktur, och planerar alla vägar som byggs eller upprustas. Det är Trafikverket som planerar hur vägar ska dras i vårt land, det är dem som ansvarar för målen den svenska staten sätter.

Men det är ytterst staten, regeringen och riksdagen som beslutar om de lagar och regler som gäller för personer i trafik. Staten bestämmer och ger riktlinjer till ansvariga myndigheter om vilka mål som ska nås, en uppgift som sedan den ansvariga myndigheten uppfyller genom att klargöra regler och detaljer inom ramen för dem mål staten beslutat om. Staten påverkas i sin tur av omvärlden och utvecklingen av nya tekniker, av vad forskningen säger och vad som inträffar i andra länder. Staten har alltså många källor att falla tillbaka på, men budget och politiska riktningar påverkar också stegen framåt och bakåt.

ashe